1 Mart 1932 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 25

1 Mart 1932 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 25
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mi'let iktisadiydlı Türkiye köy iktisadiyatında barçlanma şekilleri İSMAİL DUSREV Türkiyede köy müstahsılının ne şekillerde borçlandığını anla- mak için evelemirde Türkiye köy iktisadiyatının karakteristik hatlarını ve borçlanmanın ne gibi şartlar altında cereyan ettiğini görmemiz İâzımdır, Türkiye köy iktisadiyatında iktisat münasebetleri noktai nazarından mütecanis bir manzaraya teesadüf edemeyiz, Bir taraftan muhtelif tarihi devirlerin bakayası, diğer taraftan yeni doğan iktisat tarzlarının unsurları, Türk köyünde yer yer ve yan yana yaşamakta ve bu hal Türk köyünde henliz şümullü bir sistem vahdetinin tessüs edemediğini ve köyün bir intikal safhasında bulunduğunu göstermektedir: Ticaret yollarından veya şehirlerden uzak mıntakalarda iktisat faali- yetleri henüz geniş pazar için İstihsal safhasma (münkeşif mübadele nizamına) girmemiş, istihsalâtm mühim bir kısmı mahalli ihtiyaçların hududunu aşamamıştır. Lâalettayin bir iki misal verelim: Bitliste hububatın takriben yüzde sekseni dahilde istihlâk ve ancak yüzde yirmisi Siirt, Diyarıbekir gibi civar vilâyetlere sevkedilir. Daha garba gelelim; Bolu vilâyetinin Gerede kazasında yetişen buğday, arpa, kaplıca gibi hububatın yüzde yetmiş beşi kaza dahilinde sarf olunur. Yüzde yirmi beşi de civar kazalara gönderilir. Görülüyor. ki bu mmtakaların müstahsılı, mahsulâtının en mühim kısmını kendi istihlâk etmektedir. Bu gibi mıntakalarda müstahsılın piyasa ile alâkası mahduttur. Bu alâka fazla gelen cüzi mahsnlü satarak ya muayyen mükellefiyetlerin edası yabut ta bazı istihlâk eşyası tedariki maksadiledir. Buna mahalli bir misal verelim: Bileciğin “Kurtköy,, köyü muallimi anlatıyor. |: “Bizim köy, kasaba- ya gitmek için giyecek bir çift ayakkabı ve kasabadan köye gelecekleri ağırlamak için bir okka kahve ve şekerinden ['Vi İ(-;;Ie:imiz_i; tarihinden. Hakimiyesi Millive de münreşir bir yazıdan. I1 Teşrinisani 1081. 25

Bu sayıdan diğer sayfalar: