1 Mart 1932 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 43

1 Mart 1932 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 43
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

iğ mMmanlar döviz arzları döviz taleplerini ve tediye muvazenemi> gu zamenlarda ise döuiz arzlarını tetay .—ıI('.'nI aleyhte oldu: talepleri eder. tediye muyazeneşinin en mühim törünü Lic nemiz teşkil etiifine g rek — İstatisti edilecek olursa itibari 'e harilci elden Şu- har sayına kadar lehre ve — Vları- tan Eylüle kadar da aleyhitedir. Harisi ticaretimizdeki Lu karekteristik ve pe- riyodik temevvücitın tediye muvaze- nemiz üzerice olan tesirini konsarsü- yomun geçen seneki muameldtini tet kikle anlayadiliriz. Aşağıdaki tablı konsürsüyom tarafından müba etimiz TVoşri yes edi- bilinde yeniden te- htiyat evrakı nakdive miktarını göscerir. W 138182 N.470.431 10.759.834 9 Teşrinitvyel 6 Teşrinisani Kânvavevyel Dü $a Kânunuzsani 5 Şubat 5 Mar 2 Nisan 4906 422 ? Mayıs 8371.019 4 Hazliran T 160,608 11 haziranda Konsorsliyum, elindeki dövizleri tamamen sattjfı için arlık tebliğ meşretmemiş ve bu tarihten sonrtüki döviz - tüleplecini de — kendi sermuayesile temine çalışmışar. lüyor ki geçen senenin Teşrini: evvelinden Kânunusani ortalarına kadar 12 milyan küzür Türk Urası kiyme- ünde döviz mübayen eden konsorsi- yum hu dövizleri Haziren ortalarına kadar tamamen Sf etmiş ve bü taribten ihracat mevalmimiz - başlayın- caya kadar kendi sermayesinden tah- minen dokuz milyon İiraya yakın kıvmette döviz satınak suretile Türk parasaının fili istikrazını idame etüre- bilmiştir Şu halde tedive muvnzenemiz geçen sşartlarını üynen — mobalaza edecek olursa 9372 ihracat mevsimimiz kadar Alilli paramızın fili istikrerimi idame ettirebilmek için Cümhuriyet Merkez Bankasınım marı ayında takziben 16 milyon Tür kıymetine mpadil düviz bulundurması senerin başlayın k lirası lâzım gelecekti. Acaha 089 senesi mart-eylül — ayları tediye muvazenesi 930 sencsi ayni aylarındaki Şartları muhalaza edebile- cek midir? Bu hüsüsm hakikate yakın Lir tah minde bulunabilmek için ticarer mu- vazenemizin temevyücutımı Letkik et mek Jâzım gelir: Harict tHicaretimizin — geçen senedern farik vasıları şöylece hulâsa edilebilir: 1 — Raşlıca ihracar emtiamızın hu *kl Harları (Üzüm' fındık müstesna; geçen genc Matlarının pek dunundadır. Halbuki ithal ettifimiz. etında İlıla- ntdaki sukurt ayni derecede değildir. Buaun neticesi olarak (İtlalatta kon- venjan usalünün tatbik inlevvel nihayetinc kadar on aylık ihracatımız geçen sene ayni avlacın an kişime! itiberile V,24 tonezzül Lhalde ithaldıtaki tenakus ancak 5,3 nisbetlnde olmuştur. Teşeinlevvelden izibaren Latbik edilen kontenjan usulünün mart hidayetine kadar ithalâtmızın fevkalüdd uzulma- sını temin edehilrnesi ancak “Şeker, kahve, kuput bezi ilâ.. gibhi bir kısım emtia stoklarının tamamen ve diğer bir kısım emtia stoklarının da kısmen tükenmesi sginde olmuştur. Bazı emtla stoklarının bitmesi ve ihti tekabül — edecek — miktarın ( İ listesine konmamış öl- ması, daha şubat ayı içinde birçok emtia fiatlarının — gayri — tabii yük B 43

Bu sayıdan diğer sayfalar: