1 Mart 1932 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 42

1 Mart 1932 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 42
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

muvazcaemizin aleyhte olduğu za- manlarda da, ayni fıntla sarmak suüre- tile paramızın pe içodik lemevvülca- Una mani olacak hbir tedbir evvelce konsursiyom tarafından yapr- lan muamelenin bankaca devamıdır. Hariçte bulundurduğu altınlar ise; İsterlini takiben bir çok cenebi para lazı kiymetindeki sokut tehlikesi karşı: sında, Mergez bankası ihılyatkâr bir meyvcur dövizlerinden bir aluna tebdil elmiş ve hariçte olarak, tedbir olarak kısmtını bulundurduğu bü altınları da halta! xiyet cetvellerind döviz hesabından ayırarak zccnebi muhabirler nezdinde altın meycuduz namile açtığı diğer bir hesapta göstermiştir. Üçüncü hesapta görülen serbesi dö- vizlere gelince: Bunlar kısmen bankıa- ya döyiz olarak — yapılan mevdualın karşılığı ve kısmen de Bi nkarın muü kabilinde kendi hasabına bartçte bulondurduğü düviz- Su halde merkez ban- taleplerini kıymetler emisyon yapmadan ler yekünudur. kasının, mühtemel karşılayabilecek hariçteki yekünu: Elariçte bulundu ı.._ıı.,u dö ve altınla kendisine — yapılmış döviz meydran tenzil - edildixten snrru ge- tiye Kalacak serbest düviz bakiyesi eşkil eder. ? Kânunusani 1939 den $ Mart 1932 ve kadar hariçtek! döviz ve alrın '.: snplmrvn temevvücatı Şöyle olmu döviz Ecnebi muhabirler nezdinde Makabdilinde evrak naktiye Altın mevcodu — düriz mevcıxlu 7; 1/82 5.697.703 14/10/32 5020115 g/ 111 / 32 6966017 a8 VJ32 D.415.4083 4/11 82 1.056.060 5413367? 1W M /a2 1,066.960 — 5.485.90 re'lli |52 1.066.0650 3 ?nu.a. 5 2511 39 KOSA9ĞÜ 3.810.907 31/mM 32 1.056.950 9.B27.146 Benkarın ? kânonsarni tarihli yaziye- fine nazaran 0.702954 Türk İirası kiymetinde olan bu dövizler vekünu (1 Şuharra yükseldlikce 3090.5387; liraya kadar * sonra bu tarihi mütcakip bir sukut arxeder. Bu sukutun birinci sebebi banakanın bu döyvizler ile mübayea ve ithal etti- Bi 2 milyon küsür Türk 1 kiyme tündeki altındır. İkimcisi cüz'ü olmakla beraber V1 şubaman İtlbaren döüviz arzlarının döviz talepleri dununda kal maşıdır v. 42 1 hraç ektiği Cowz VO MiUl OU Kendine yapılmış döviz mevrdustindan İazlasel- 4 pesl döviz bakiye& öTÜZÜMA 6.9003 134 053,019 9AB.IDA 199440 212.905 7 l.:'_". 403 7 360.256 :.390.507 5218080 195037 51532002 19530979 847073 391561 BarlrTI 48506 hatiçre bulundur- d tümüzdeki Moerkez Bankasının duğu — kiymertler aylar zarlında mü shremel dövlz v lerini karşılavabilecek midir? Bu susta bir tahminde ıuhııuo'rnf.—k için, evveli geçen sene .'ır. adai konsorsü- yom tarafından — yapılri döyiz alım ve sanmlarını, sünliyen önümüzdeki aylar içindeki mu'ntemel harici ucarete muyazenemizi tetkik etmek lcap eder, Malüm olduğu üzere döviz arzü 1as lenleri, tamamen tediye müvazenimi- zin lekte veva aleyte olduğuna maza ran tehayvül cden bl" keyfiyetilr. Te- diye muvazencmiz JTehre olduğu z4- AĞi JÜ hı:—

Bu sayıdan diğer sayfalar: