1 Mart 1932 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 44

1 Mart 1932 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 44
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

selişine ve bir ihukdun başlamasına sebebiyet vermiştir. sühlâkin azalması ancak istihlâk em- Ua HMatlarının yükselmesile imkân da- biline girebilir. Zira irhalât emtiusı Nat sevivesini muhafaza ettiği müddetçe müstehlik şimdiye kadar istihlâk etti- Çinden daha az İsilhlâk ertmek mecbu- tyedinde kalmaz. Fakat eşya fiatlarının yükselmesi müstehlikin mübayca kahi- Üyetini daraltacafından bu gibi emtia istihlâkinIin dolavisile ithalâtın azalması zarüridir. Şu halde ithaline müsandea edile emtia miktarı hakiki ihtiyaca tekabül etmeyecek olmesa arzlar ile Calepler arasındaki müuvazenesizliğin lhalftçı lehine olurak fimların vükselmesini intaç edeceği güyer tablidir. Şayet Mart ayırıdan sonra tanzim edi- lecek koctenjan İisteleri ithalât emti- ası fiatlarının yükselmesine mani olmak için dahilt talepleri karşılayabilecek bir gekide yapılırsa, mart ayını takip edecek arlardaki mulhi el İehalâr, Keçen seneye nazaran <teşrinisan! Ü91 ilâ şubat 032 aylarında görülen le- nez<xül kadar- ehemmiyetli olabileceği ni zannetmeyiz. İhracatımıza gelince: henüz ihraç edil- metilş başlıca emtia istaklarımızı; tütlin, alyoo, tiftik gibi maddeler - teşkil eder. Geçen seneye nazaran bu emtia Hatlarındaki büyük sukudar ve bil: hassa hariç pazarlarımı bu emttalar için ukanıklığı düşünülürse önümüz deki aylar İhracarının pek te - Terah verecek bir şekilde olacağını tahınir biraz lüzumsuz nikbinlik olur. Hulâsa : Ticaret muvazenesinden gayri tediye movazenemize çeşir eden sermaye ha" teketl, ikraz — ve istikrazlar, harici te- divat gibi faktürler de geçen seneye naxzaran lehte ehemmiyetli bir tebedklül olmayacak olursu ve bugünkü parire üzerinden lili İstikrarda ısvar cdilec olursa önümüzdeki aylar zarfında d viz taleplerinin geçen senenin dunun da olamayacağı kannatına varılmış olur. Bu vaziyct karşısında Wlerkez Banka- sırın mart bidayetine kadar temin etiği 14 milyon liraya yakın dövizin ne maksatla 8,5 milyonunu büyük masraflarla altına tehdil ve mem'ekete ilhal ettiğini tahmin hiraz müşküldür. Önümüzdeki aylar zartındaki döyiz teledler, Merkez Bankasının — hariçie hulundurduğu kiymetleri tecavüz emiği rakdirde Bankanın harice altın ihtaç ederek bu talepleci karşılaması — zart- ridir. Batbuki allın ihraci bir taraftan Banka için masrallı ve Şahali bir iş olacağı gibi, di taraftan da halkın psikolojisi — üzerine ÇoR fena tesir edecektir Merkez Bankanın menabit: Banksenin menabiini, tuhslil erziği ser- mave ile kendisine yupılmış meyduar teşkil cder. 15 milyon İira olan ser- mayenin heaüz hbepsi Bankaca talep edilmediğinden 9 mart 9932 de tıhzll edilmiş — sermaye 7.282217 İlraya baliğ olur. Meydüarn gelince: Ban- kanın — nc 8i — hafralık — vaziyet cetve'lerine nazeran bu hesabın temev- vücatı şöyle olmuştur: Tarih Husust mevdua! Deyvlet mevduatı Yekün 7 Ka S 07,904 805.796 4013.061 4 » 3,911.808 9)2615 4314483 21 : 4.007.BO4 4A54ATd & 603.278 20> 5 3.857.201 728.289 4.584.483 4 Şubat 3.545.387 893.250 4 368.037 n vi 3611.364 LOOASĞİ 4,616.12Ü B ; B.B55.846 685.70? 4 5441.553 AW 4810067 716504 5526031 4.159.170 BTAOİY 4779.818

Bu sayıdan diğer sayfalar: