1 Mart 1932 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 45

1 Mart 1932 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 45
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gürülüyor ki 7 KAnunsanide 4.018.761 lira — olan mevduat — vekünüu nfak — tâtofinda rülen bu menabiin ne Hüs ZO ÇUt ğ> sürelle İistimal ve ne şekillerde işle- temevvüçlerle © yatta D IZ0 ĞA zi ü .—. , meyvvüçlerle ?0 şubatta 5,526.611 üldiğini hblânçolarn aktif kısmından lizaya kudar yükszelmistir. elkik edelim: ) B ! 7/1/D33 4 11/9a2 3,T /932 I Kaszsda mevent Banknot 5.2906.837 b,260.D12 B. 100454 Mukabilinde evrakı naktiye ih- İ İ raç etmediti ve Bankarın ken- İ di hesabına — mübavea ettiği altınlar 2.2883.297? 4.0909, 753 3.132.58) ! Yekin 7,585.185 9.200465 11992234 Hariçteki mahabirler nezdinde . kendi hesabına bulundürdüğü | dövizler. LOGS191 895970 248566 Dahildeki muhabirler 1640241 L335İ.707 440,662 Altın üzerine avans 6zü G26 öZü Senedar İskontosu 000000 Oü00.000 000000 Yekün 10.291.192 11.593.067 I2 02RIS8 Görülüyor ki Meskez Bankas lahgil tekâmül etliti Amerikadadı. Fakat ettiği sermaye ile kendisine tevdi hberhalde memleketimizde — kullanıl- edilen meydoat — yekünü ölün 12- ymayan 19 milyon İiranın milli krediyi milyon küsur Jİiranın henüz ancak ( milyonun pek Tevkinde daraletığını (620 İlrasını işletnektedir. KDi rakndk l amdir ? Kânunosanide dahildekl muhabirler milyon nezdinde bolundurduğu bir 600 bin küsur İirahk — mevydmartını $ Marıta 400 küsur bim İiraya indir- Buşün memlekette hissedilen kredi darlığı barşısında Merkez Ban- kasının kendine temin ettiği menabiitin Ve 9Sini kasalanında muha'aza ermesi » eğer — bilemediğimiz sebepler meycut değilse cidden Şşuyamı dikkat bir hâdisedir. Miştir. bazı Son zumanlarda Amezika bankala- rna olan itimatsızık neticesi halkın paralarını ezde saklamalarının mazar- raaı hakkında Hoover'in beyanatındaki şu cümleyi kaydedelim: “İşlenilmeyen ve saklanan V dolar 18 dolarlık kre- diyi tahdit eder,.. Şiüphesiz bu birin on sekize nisberi kredi sistemlerinin bize nazaran fazla Bankanın neşrettiği '.vııınç'vlı_rvn pasif © Bankanın takip eltiği bu deflusionisı harcket nasıl izah edilebilir? Cibandaki Lüvün merkez bankalarında oldufa gihi Türkiye Cümhurlyet Mer- kez Bankasının da yapacağıı muame- İsler ve parazını işletme şekillezi pek mahdumur. Bonların başlıcaları; reez- kont yapınak, tahvilât ve altın Üzerine avans yermektir. Fakat Merkez Bazn- kası kanununa reeskont ve tahvilâr Üzerine avars ravamcleleri de buzi tahddidata möramıştır. Meselâ Rlerkez Bankası isukrar kanunu mev- kil meriyete konmadan evvel tahyvilâr müukahilinde avana veremez. Kanunun 20 inci müddesi mucibince de banka ancak sermayesi tamamen çahsll edil!- dikten beş ay sonra recskontmukabili 45 nazdaran

Bu sayıdan diğer sayfalar: