1 Mart 1932 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 3

1 Mart 1932 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KADRO Yuhanna'ın İncili şöyle başlar: î*")hıı'ıı';?(î.'ı' kelâm var idi.» Fanst, on dokuz, yirmi asır sonra: “İptidada fiil (action) ver- dı.,, diyecektir. Yuhanna ile F.*msr, bin dokuz yıl fasıla ile, he- men aybi mefhumu dee etmişlerdir. Her ikisi de, tabiatin, vü- cudun, yani, maddenin evyeline mutlaka bir şey getirip koy- mak istemiştir. Dünyanın bu teolojik taarifi, EHatun'dan Hegel'e kadar insan- leğın bütün fikir tarihinde hüküm sürer, Bu tarihin, bin tüzlü hata ve dalâleile yüklü oluşunun sebebini, işte, burada aramak lâzımgelir, Bütün maceralarımızın, bütün didişmelerimizin, bütün perişanlığımızın sebebi de bundadır, Obje ile süje, tabiatle insan, veya, cemiyetle fert arasındaki y) gözkarartıcı uçurumu, bu, kazınıştır, & Aklın bu çatlağından, sahte putları, serköş cinleri, kahhar dev- leri ve korkunç canavazlariyle, .') tün bir âlem, bir uydurma ev- ham ve hurate dii:ı_ı.ıaş: doğdu. Asıl r' nya, kendi cevherine gü- re, kendi mahlükları ve kendi kanunlariyle yaşarken, beşeriye- tr büyük bir kısmı, chm.'ı bütün beşeriyet, kendi eliyle kurdu- gu bu cekennemin içinde çırpınıp düruüyordu. © Kadim ve batı! teolojia'nın bir temadisi demek olan idealisma- nın da, eski dimlerde olduğu gibi bir takım mitleri vardır, Bun- lar, zavallı insan üzerinde, istedikleri gibi, hükümlerini sürerler, Onu, kâh itikaf bırkasma bürünmüş bir münzevi halinde mu- rakahanın çorak tepesine netyederler, kâh esaretin marazi cez- besi içinde kendini y-'ı den yere atan bir derviş şekline sokarlar; kâh, içi boşalmış bir torba gibi inkâr ağacının dalına asıp idam ederler. İğ&an. eşya ile fikir üzerindeki hükümranlığını kaybetmemeli- dir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: