1 Mart 1932 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 40

1 Mart 1932 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 40
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

H vücut bulamamıştı. Bu alın — terlerinla hakkı ve Şarabıları fazla kiymetler, bir takım görünmez kanallardan harice akıyor ve hudüt haricindeki ecnehi sermaye merkezlerinde, ticaret serm- yesi, Sanayi sormayesi, Mali serm seklinde Lirikiyordu. Bu güze görün- mez kanalların ea başııda, Türkiyede çalışan ve ecnebi sermayesiyle İşleyen (Bankalar cihazı) vardı. O devtin 'Türk Ikılsadiyatına, bu ecnebi serma- yesi taralından, mü sermavesinin kârları için çalışan bir yarı mMüstemleke İktisadiyatı, Lir ipti dat ham madde müsrahsılı, bir açık pazar şekli verilmişti. hasır cencbi Yeni bir millet iktisadi kurmak deava- sını güden va onu bütün şartlara ve müsandesizliklere Tafmen — labakkuk ettirmek — mecbucivetinde — olan bir memlekene para ve sermeye kareker lerinin başıbaş — cereyanına İi olamaz,. Yukarıda işaret olunan menfi söyrin siün de tamamile tasliye edildifini iddia edlecek mevkide değiliz. Lidli bürün İbracatımız, münhasıran — ziraf gıda maddeleriyle ham madüelerdir. Memleketimizin bu müzhasnan zirai bünyesi, Türkiyede paza piyasısınu periyodik birstemevvücut Xafakteri ver- mektedir İhracat mevsimimizde Türk pa- rasına, ithalat bedellerini tediye zaman- larında ecnebi dövizlerine(1 Jolan talep artınakta bu sütetle da İhracat mudde- letimize mekuabil memleketimize giren Kiyrasilerin bir kısinı, ithalat tediyatı zamanlarında, cenebi parasına farkı fiyat şeklinde ve ecncbi Lankuları Kas nallarından yeniden hatice akımaktadır Son zamanlarda kısmdı idari tedbir- (O Çönkü ticsreti harlciye hareketle- rlmiz ve hattâ bazı maddelerin dahildeci toptan Bicareti maslcxf müakusicsn Dü dövizlere göre cereyan oder, 40 lerle ününe geçilen bu seyrin külliyen tasfiyesi için, evvelâ şanj piyasasının tamamiyle devlet kontrolü alana alı- nışi, eczebi bankalannın gölgesi altında işleyen spekülarörlerin tüvyassucunun ile Türk pa izalesi, nihayez bu & rasına, evveli nispi, daha — sonra ikulsat Taaliyetlerimizin istikrarından krar temini şarttı, İşte g:l;ı. fill bit isz “Cümheriyot merkez bankası bu Zzarn- retlerden dağmuştur. Bir devlet hankasının reessüsü İçin zatori öldüğn zanncililen klâsik ikli- sat sartlarına göre, Gümhariyet merxe?z bankasının, çetin biz vaziyet içinde işe başladığı aşikârdır. Fakat bir inkı- lüp içinde yaşayan ve mukaddleriliı bu inkılâbın her ne pahasına olursa olsun inkişıfına buğlı olan Türkiyede, ker harekelin bir parça da inkılâbi bir mahivet arzetmesinden ve normal şa lar wcrine, İcabında inkılâp zarure rinin de birer yaracıcı faktör gibi saba Illal olunmasından daha tabil hir şey olmaz Bu itibarla biz, şersitin müsamdesiz- iğine rağınen, yapılacak işi kül halinde kavramaktan ve yapılıcak iş etrafında milli ve beynelmilel hütün şarrdların kül halinde idrakinden yelen bir em- niyezve bilgi mevcut: oldukça neticenin muhakkak müspet olacağına eminiz Cümhuriyer Meckez Bankasının 7 Kâ- nunusani 032 tatininden itibaren neaş- retiği haftelık yazlvet coetvellerinden: 1 — Merkez Bankası kanununa ve bu kanuna müzeyyel Türk parasının kaymezini koruma kanununa tevfikat bankanın hariçte ve dahilde mühayta ettiği alın ve dövizlerile bunlar mu- kabilinde yeniden tedavüle vazettiği bankaotlar miktavını, 9 — Racakanın menablini,

Bu sayıdan diğer sayfalar: